Oscar Magnuson frame SAM colour pale grey.

SAM – PALE GREY

Oscar Magnuson frame SAM colour pale grey.